TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ: BẤT ĐỘNG SẢN

Thuê nhà-借房 Jiè fáng

 1. Thuê租借 Zūjiè
 2. Hợp đồng thuê租约 Zūyuē
 3. Người thuê租户 Zūhù
 4. Thời hạn thuê租借期 Zūjiè qí
 5. Tăng giá thuê涨租 Zhǎng zū
 6. Giảm giá thuê减租 Jiǎn zū
 7. Miễn phí免租 Miǎn zū
 8. Chuyển nhà cho người khác thuê转租 Zhuǎn zū
 9. Nợ tiền thuê欠租 Qiàn zū
 10. Tiền cược (tiền thế chấp) 押租 Yāzū
 11. Tiền thuê nhà房租 Fángzū
 12. Tiền thuê nhà còn chịu lại房租过租 Fángzūguò zū
 13. Hiệp định thuê mướn租借协议 Zūjiè xiéyì
 14. Tiền thuê租金 Zūjīn
 15. Sổ tiền thuê 租金簿 Zūjīn bù
 16. Trả tiền thuê付租金 Fù zūjīn
 17. Chứng từ tiền thuê租金收据 Zūjīn shōujù
 18. Tiền thuê gồm cả tiền nước租金包水电 Zūjīn bāo shuǐdiàn
 19. Tiền đặt cọc押金 Yājīn
 20. Tiền thuê nhà trả trước预付房租 Yùfù fángzū
 21. Dùng để cho thuê供租用 Gōng zūyòng
 22. Cho thuê lại转租出 Zhuǎn zū chū
 23. Phòng trống (không có người) 空房 Kōngfáng
 24. Nhà này cho thuê此屋招租 Cǐ wū zhāozū
 25. Phòng房间 Fángjiān
 26. Phòng một người单人房间 Dān rén fángjiān
 27. Phòng hai người双人房间 Shuāngrén fángjiān
 28. Nơi ở住宅 Zhùzhái
 29. Nhà có ma (không may mắn) 凶宅 Xiōngzhái
 30. Chung cư公寓 Gōngyù
 31. Nhà nghỉ chung cư公寓旅馆 Gōngyù lǚguǎn
 32. Không có người ở无人住 Wú rén zhù
 33. Ăn, nghỉ膳宿 Shàn sù
 34. Nhà để ăn và ở供膳宿舍 Gōng shàn sùshè
 35. Có (đủ) dụng cụ gia đình备家具 Bèi jiājù
 36. Không có dụng cụ gia đình不备家具 Bù bèi jiājù
 37. Thời hạn cư trú居住期限 Jūzhù qíxiàn
 38. Đến hạn到期 Dào qí
 39. Gia hạn宽限日 Kuānxiàn rì
 40. Đuổi ra khỏi逐出 Zhú chū
 41. Chủ nhà房东 Fángdōng
 42. Lái nhà二房东 Èr fángdōng
 43. Bà chủ nhà房东太太 Fángdōng tàitài
 44. Khách thuê nhà房客 Fángkè
 45. Người thuê租佣人 Zū yōng rén
 46. Cho người khác thuê lại转租入人 Zhuǎn zū rù rén
 47. Nơi ở không cố định无固定住所 Wú gùdìng zhùsuǒ
 48. Ở nhờ寄居 Jìjū
 49. Trọ旅居 Lǚjū
 50. Định cư定居 Dìngjū
 51. Chuyển nhà搬家 Bānjiā

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *